ЛИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЦЕКО ТОРБОВ“

Тази библиография представя избрани заглавия от личната библиотека на проф. Цеко Торбов. Изданията образуват колекция „Лична библиотека „Цеко Торбов“, която се съхранява в Библиотеката на Нов български университет.

АБРАМЯН, Л. Кант и проблема знания : Анализ кантовой концепции обоснования естествознания. Ереван: АН Арм СССР, 1979.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253280

АБРАМЯН, Л. Кантова философия математики : Старые и новые споры. Ереван: Айастан, 1978.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253345

АЛЕКСИЕВ, Вл. Кръвно отмъщение и смъртно наказание на старобългарска почва. София: Кооперативна печатница „Гутенбергъ“, 1933.
Сигнатура: ЦТ 34 / 256673

АЛЕКСИЕВ, Вл. Основи на историята на българското право. София: Печатница Рангелъ Младеновъ, 1940.
Сигнатура: ЦТ 34 / 257385

АЛЕКСИЕВЪ, Н. Иполить Тень и неговата философия на историята. [София]: Издание на Софийския университет, 1915.
Сигнатура: ЦТ 930.1 / 134125

АНГЕЛОВ, А. Колективниятъ трудовъ договоръ въ Франция. [София]: б.и., [1938].
Сигнатура: ЦТ 349.2 / 257389

АНДРЕЕВА-ПОПОВА, Н. Поезията на немския експресионизъм. София: БАН, 1983.
Сигнатура: ЦТ 830 / 253279

АСМУС, В. Философия Иммануила Канта. Москва: Знание, 1957.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253349

БИЦИЛЛИ, П. Основни насоки вь историческото развитие на Европа: От началото на християнската ера до наше време. София: Университетска печатница, 1940.
Сигнатура: ЦТ 940 / 134128

БИЦИЛЛИ, П. Уводь вь изучаването на новата и най-новата история: (Опит за периодизация). София: Печатница „Художникь”, 1927.
Сигнатура: ЦТ 940 / 134129

БЛАГОЕВ, Н. Еклога. София: Кооперативна печатница „Гутенбергъ“, 1932.
Сигнатура: ЦТ 34 / 256672

БЪЛГАРСКА академия на науките: Единен център по философия и социология. Имануел  Кант: 250 години от рождението му. Състав и ред. Ангел Бънков и Коста Андреев. София: БАН, 1978.
Сигнатура: ЦТ 141 / И 592

ГАНЕВ, В. Стопанска действителность: Опит за една социологична синтеза  = La realite economique : Essai d’une synthese sociologique. Veneline Ganeff. София: Университетска печатница, 1945.
Сигнатура: ЦТ 316 / 134126

ГЕОРГОВ, И. История на философията: Първи Томъ : Древна философия 1. София: Печатница „Ив. К. Божиновъ“, 1925.
Сигнатура: ЦТ 101 / 128834

ГЕОРГОВЪ, И. История на философията:  Томъ Четвърти: Нова философия до Канта:  Част първа: Нова философия до Хобса. София: Придворна печатница, 1936
Сигнатура: ЦТ 101 / 128835

ГЕРЬЕ, Вл. Философия истории: Отъ Августина до Гегеля. Москва: Т-во „Печатня С. П. Яковлева“, 1915.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256674

ДЕРМЕНЧЕВЪ, Г. Нова и най-нова история: Т. 1.: Реформационна епоха (Отъ ХVІ до половината на ХVІІ векъ). София: Печатница на Армейския военно-издателски фондь, 1922.
Сигнатура: ЦТ 940 / 134119

ДЕРМЕНЧЕВЪ, Г. Нова и най-нова история.: Т. 2.: Епоха на абсолютизма (Втората половина на ХVІІ и ХVІІІ векъ). София:  Печатница “Художникь”, 1924.
Сигнатура: ЦТ 940 / 134118

ДЕРМЕНЧЕВЪ, Г. Нова и най-нова история: Т. 3.: Француската революция и нейната епоха. София: Печатница “Художникь”,1930.
Сигнатура: ЦТ 940 / 134117

ДИМИТРОВ, Д. Управата на българското село: От славянските задруги до народните съвети. София: БЗНС, 1948.
Сигнатура: ЦТ 35 / 256490

ДОНЧЕВ, Г. Хегел и неговите предшественици. София: Наука и изкуство, 1982.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253278

КАЕН, Г. Френскиятъ колонияленъ романъ. София: Печатница „Ив. К. Божиновъ“, 1925.
Сигнатура: ЦТ 840 / 257289

КАЗАНДЖИЕВЪ, С. Обща психология. София: Университетска печатница, 1941.
Сигнатура: ЦТ 159.9 / 134127

КИНКЕЛ, И. Социална психопатия въ революционните движения: Социално-психопатологиченъ и психоаналитиченъ очеркъ върху психологията на революционното общество. София: б.и., 1924.
Сигнатура: ЦТ 316.6 / 256728

МАНЕВСКИ, П. Реформите в данъчната система на България от 1946 и 1948 години. [София]: б.и., 1948.
Сигнатура: ЦТ 336 / 256734

МИХАИЙЛОВСКИЙ, Ст. Книга за българския народъ: Премия за VII годишнина на „Мисъл“. Средецъ: Печатница Вълковъ, 1897.
Сигнатура: ЦТ 886.7 / 128837

МИХАЛЧЕВЪ, Д. Форма и отношение: Т. 1.: Принос към учението за познанието. [София]: Издание на Софийския университет, 1914.
Сигнатура : ЦТ 159.93 / 134120

МИХАЛЧЕВ, Д. Философията като наука: Методологичен увод. 2. поправ. и доп. изд. София: Университетска печатница, 1946.
Сигнатура: ЦТ 101 / 134121

МЛАДЕНОВЪ, Ст. Сравнително индоевропейско езикознание: Кратко помагало за изучаващи филология българска и славянска, класическа, немска, английска, романска (съ приложение на староиндийски текстове). София: Придворна печатница, 1936.
Сигнатура: ЦТ 801 / 128836

НАРСКИЙ, И. Кант. Москва: Мысль, 1976.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253340

НЕЛСОН, Л. Философия и общественъ животъ. Прев. от нем. М. Спиваковъ. София: Добромиръ Чилингировъ, 1937.
Сигнатура: ЦТ 101 / 253350

НЕЛСОН, Л. Философия и общественъ животъ. Прев. от нем. М. Спиваковъ. София: Добромиръ Чилингировъ, 1937.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256489

НЕЛСОН, Л. Общественъ животъ.  Прев. от нем. Ц. Торбов.Оряхово: Печатница Чаушански и Симовъ, 1925.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257392

НЕЛСОН, Л. Общественъ животъ. Прев. от нем. Ц. Торбов. Оряхово: Печатница Чаушански и Симовъ, 1925.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257393

НЕЛСОН, Л. Сократовиятъ методъ: Беседа, държана на 11. декемврий 1922 г. въ Гьотингенъ. Прев. от нем. Цеко Торбов. София: Книгоиздателство „Общественъ животъ“, 1930.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257394

НЕЛСОН, Л. Сократовиятъ методъ: Беседа, държана на 11. декемврий 1922 г. въ Гьотингенъ. Прев. от нем. Цеко Торбов. София: Книгоиздателство „Общественъ животъ“ 1930.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257395

НЕЛСОН, Л. Правото на животните. Прев. от нем. Ц. Торбов. София: Книгоиздателство „Общественъ животъ“, 1935.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257390

НЕЛСОН, Л. Правото на животните. Прев. от нем. Ц. Торбов. София: Книгоиздателство „Общественъ животъ“, 1935.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257391

ОЙЗЕРМАН, Т. Философия Канта и современность. Под ред. Т. И. Ойзерман. Москва: Мысль, 1974.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256473

ПОПОВ, С. Кант и кантианство: Марксистская критика теории познания и логики кантианства. Москва:  Издательство Московского университета, 1961.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253282

ПОСНОВЪ, М. История на християнската църква: Ч. 1 и 2.: До разделението на църквите (1054 г.). София: Гутенбергъ, 1933.
Сигнатура: ЦТ 23/28 / 134124

САРАНОВ, Н. Българско наказателно-процесуално право: Т. 2.: С указание практиката на Върховния съд (В. К. С.) до най-ново време. София: Национализирана печатница „Художник“, 1948.
Сигнатура: ЦТ 343.1 / 257386

СНЕГАРОВЪ, И. Кратка история на съвременните православни църкви.: Т. 1.: (Иерусалимска, Антиохийска, Александрийска, Цариградска, Кипърска, Синайска и грузинска). София: Университетска печатница, 1944.
Сигнатура: ЦТ 23/28 / 134122

СНЕГАРОВЪ, И. Кратка история на съвременните православни църкви: Т. 2.: Българска, руска и сръбска. София: Университетска печатница, 1946.
Сигнатура: ЦТ 23/28 / 134123

СТРАШИМИРОВ, Д. Василъ Левски: Животъ, дела, извори: Т. 1.: Извори. София: Народенъ комитетъ „Василъ Левски“, 1929.
Сигнатура: ЦТ 949.72.042 / 257388

ТОРБОВЪ, Т. Търновска земледелска околия. София: Акционерно дружество Печатница „Добруджа“, 1919.
Сигнатура: ЦТ 63 / 257387

ТОРБОВ, Ц. Правниятъ позитивизъмъ и динамиката на общественоправния животъ: [Реферат, четен на 26 февруари 1939 г. пред членовете на Философско-социологичното общество в София]. София: б.и., 1939.
Сигнатура: ЦТ 34 / 257396

ФОРЕЛ, А. Половиятъ въпросъ: Естествено-научно, социологическо, хигиеническо и психологическо изследване. София: Животъ, 1919.
Сигнатура: ЦТ 61 / 256671

ШАШКЕВИЧ, П. Теория познания Иммануила Канта. Москва: ВПШ и АОН при ЦК на КПСС, 1960.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253281

НОСИК, Б. М. Алберт Швайцер. София: Наука и изкуство, 1982.
Сигнатура: ЦТ 00 / 256471

ШИШМАНОВЪ, И. Литературна история на Възраждането въ Италия. София: Придворна печатница – А. Д., 1934.
Сигнатура: ЦТ 850 / 128848

ЮБИЛЕЕНЪ съборъ на Народната партия: 1894-1904. София: Печатница Б. Зилберъ, 1906.
Сигнатура: ЦТ 32 / 128838

ЮГ: Литературен алманах. Издание на Дружеството на Съюза на българските писателите – Хасково. Пловдив: Дружество на Съюза на българските писателите – Хасково. ISSN 0205-3934.
Сигнатура: ЦТ 82 / 257419

Abhandlungen der Fries’schen Schule: Dritter Band. Hrsg. Gerhard Hessenberg, Leonard Nelson. Б.м.: Goettingen Vandenhoeck & Ruprecht, 1909.
Сигнатура: ЦТ 101  / 131114

ACHELIS, T. Ethik. Leipzig: G. J. Goeschen’sche Verlagshandlung, 1898.
Сигнатура: ЦТ 17 / 257149

ALIOTTA, A. Platone, Aristotele, Lucrezio, Epitteto, Cicerone : Opere scelte e inquadrate nella storia della filosofia greca. Napoli: Societa anomima editrice Francesco Perrella s.a.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253352

ALIOTTA, A. Luca, Giovanni, Paolo, Agostino, Bruno, Galilei, Bacone, Cartesio : Opere scelte e inquadrate nella storia del pensiero medievale e del principio dei tempi moderni. Napoli: Societa editrice Francesco Perrella, [1926].
Сигнатура: ЦТ 141 / 253353

ALIOTTA, A. Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley, Hume : Opere scelte e inquadrate nella storia del pensiero moderno fino al secolo XVIII. Napoli: Societa an. editrice Francesco Perrella s.a.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253354

ALIOTTA, A. Vico, Condillac, Rousseau, Kant : Opere scelte e inquadrate nella storia del pensiero del sec. 18. Napoli: Societa editrice Francesco Perrella s.a.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253355

ALIOTTA, A. Vico, Condillac, Rousseau, Kant : Opere scelte e inquadrate nella storia del pensiero del sec. 18. Napoli: Societa editrice Francesco Perrella s.a.
Сигнатура: ЦТ 141 / 257384

APELT, E. Metaphysik. Halle: Verlag von Otto Hende, 1910.
Сигнатура: ЦТ 11 / 131591

ARISTOTELES.  Hauptwerke. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1953.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256409

AUGUSTINUS. Bekenntnisse und Gottesstaat. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1951.
Сигнатура: ЦТ 21 / 256415

BARIE,G. Compendio sistematico di storia della filosofia: Ad uso dei licei. Torino: G. B. Paravia & C., 1937.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256475

BASILE, G. Il pentamerone. Bari: Editori Laterza б.г.
Сигнатура: ЦТ 850 / 131590

BAUMGARTNER, H. Kants Kritik der reinen Vernunft: Anleitung zur Lektuere. Freiburg: Verlag Karl Alber, 1985. IBSN 3495475648
Сигнатура: ЦТ 141 / 256730

BECCARI, A. Filosofia e scienza: Delineazione storica di sistemi e problemi. Torino: Societa Editrice Internazionale, 1932.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256631

BERGER, K. Schiller, sein leben und seine werke: Erfter Band. Munchen: Bechsche Verlagsbuchhandlung, 1919.
Сигнатура: ЦТ 830 / 128843

BERGER, K. Schiller, sein leben und seine werke: Zweiter Band. Munchen: Bechsche Verlagbuchhandulug, 1919.
Сигнатура: ЦТ 830 / B 128844

BEUMELBURG, W. Sperrfeuer um Deutschland: Mit einer Widmung des Reichspraesidenten von Hindenburg. Oldenburg: Gerhard Stalling, 1939.
Сигнатура: ЦТ 940 / 257138

BORLA, C. and C. TESTORE. Manuale di storia della filosofia. 2a ristampa. Torino: G. B. Paravia & C., 1937.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256667

BEWUST sein : Gerhard Funke zu eigen. Herausgegeben Alexius J. Bucher et al. Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1975.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256733

BORLA, C. Sommario di storia della filosofia: Ad uso dei licei: Secondo i nuovi programmi del 7 maggio 1936-XIV. Torino: G. B. Paravia & C., 1938.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257383

BRUEDER GRIMM. Fuenfzig Kinder- und Hausmaerchen. Leipzig: Philipp Reclam jun., 1941.
Сигнатура: ЦТ 830 / 257151

BUCHMANN, G. Geflugelte Worte: Der Zitatenscchatz des deutschen Volkes. Berlin: Verlag der Haude & Spenerschen Buchhandlung, 1912.
Сигнатура: ЦТ 830 / 131586

CALO, G. Maestri e problemi di filosofia: Studi e scritti vari: Vol. 1. Torino: G. B. Paravia & C., 1924.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256479

CALO, G. Maestri e problemi di filosofia: Studi e scritti vari: Vol. 2. Torino: G. B. Paravia & C., [1925].
Сигнатура: ЦТ 101 / 256480

CAPELLE, W. Die vorsokratiker: Die fragmente und quellenberichte uebersetzt und eingeleitet. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, [1953].
Сигнатура: ЦТ 141 / 256407

DELBRUECK, H. Bismarcks Erbe. Berlin: Ullstein & Co., 1915.
Сигнатура: ЦТ 941/949 / 257148

DELCROIX, C. Il nostro contributo alla vittoria degli alleati. Firenze: Vallecchi, 1931.
Сигнатура: ЦТ 941/949 / 257378

DEUTSCHER Wortschatz: ein Wegweiser zum Treffenden Ausdruck. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1961.
Сигнатура: ЦТ 803.0 / 131593

DER Fruehsozialismus: Ausgewaehlte Quellentexte. Hrsg. Thilo Ramm. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, [1956].
Сигнатура: ЦТ 141 / 256408

DIE wichtigsten Paedagogen des 19. Jahrhunderts: Fuer den Gebrauch an Seminaren. Bielefeld: Velhagen & Klasing, 1925.
Сигнатура: ЦТ 37 / 257159

DUDEN: Vergleichendes Synonymworterbuch: Vol. 8. Bearbeitet von Paul Grebe, Wolfgang Muller. Mannheim: Bibliographisches institut, 1964.
Сигнатура: ЦТ 803.0 / 131588

DUDEN : Stilworterbuch der deutschen Sprache: Vol. 2. Paul Grebe et al. Mannheim: Bibliographisches institut, 1963.
Сигнатура: ЦТ 803.0 / 131857

DUEKER, H. Ueber unterschwelliges Wollen: Experimentelle Beitraege zur Theorie der Handlung. Goеttingen: Verlag fuer Psychologie, 1983. ISNN 380170193X.
Сигнатура: ЦТ 159.9 / 256725

DUERER, Al. Die kleine Passion. Leipzig: Insel-Verlag б.г.
Сигнатура: ЦТ 76 / 257374

EICHLER, W. and M. HART. Leonard Nelson: Ein Bild seines Lebens und Wirkens. Paris: Editions nouvelles internationales, 1938.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256533

EICHLER, W. and M. HART. Leonard Nelson: Ein Bild seines Lebens und Wirkens. Paris: Editions nouvelles internationales, 1938.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256669

ELSENHANS, T. Das Kant-Friesische problem. Heidelberg: J. Hoerning, 1902.
Сигнатура: ЦТ 141 / 257288

FALKENFELD, H. Philosophen fuer und wider die Revolution. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1923.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256738

FALKENFELD, H. Philosophen fuer und wider die Revolution. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1923.
Сигнатура : ЦТ 101 / 256735

FECHTER. P. Die Fahrt nach der Ahnfrau: Erzaehlung. Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1935.
Сигнатура: ЦТ 830 / 257140

FIORENTINO, F. Manuale di storia della filosofia: Vol. 2. Torino: G. B. Paravia & C., [1926].
Сигнатура: ЦТ 101 / 256639

FRIES, J. Die Geschichte der Philosophhie dargestellt nach den Fortschritten ihrer wissenschaftlichen Entwicke: Erster Band. Halle: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1837
Сигнатура: ЦТ 101 / 128840

FRIES, J. Die Geschichte der Philosophhie dargestellt nach den Fortschritten ihrer wissenschaftlichen Entwicke: Zweiter Band. Halle: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1840.
Сигнатура: ЦТ 101 / 128841

FRIES, J. Jacob Friedrich Fries als Kritiker der Kantischen Erkenntnistheorie. Hamburg: Verlag Von Leopold Voss, 1891
Сигнатура: ЦТ 101 / 131595

FRIES, J. System der Logik: Ein Handbuch fuer Lehrer. Heidelberg: Christian Friedrich Winter, 1837.
Сигнатура: ЦТ 16 / 257241

FRIES, J. Philosophische Rechtslehre und Kritik aller positiven Gesetzgebung : Mit Beleuchtung der gewoehnlichen Fehler in der Bearbeitung des Naturrechts. Jena: Johann Michael Mauke, 1803.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257238

FRIES, J. Julius und Evagoras: Ein philosophischer Roman. Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1910.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257142

FRIES, J. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft: Bd. 1. Heidelberg: Christian Friedrich Winter, 1828.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257231

FRIES, J. Sistem der Metaphisik. Heidelberg: Christian Friedrich Winter, 1824.
Сигнатура: ЦТ 11 / 131598

FRIES, J. Wissen, Glaube und Ahndung . Neu herausgegeben Leonard Nelson. Goеttingen: Oeffentliches Leben, 1931.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256636

FRIES, J. Wissen, Glaube und Ahndung. Neu herausgegeben Leonard Nelson. Goеttingen: Oeffentliches Leben, 1931.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256637

FIORENTINO, F. Manuale di storia della filosofia: Vol. 1. Torino: G. B. Paravia & C., [1925].
Сигнатура: ЦТ 101 / 256638

FUNKE, G. et al. Reivindicacion de Krause. б.м.: Fundacion Friedrich Ebert, 1982. ISBN 8430071628.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256627

GERHARDT, D. Die sogenannten russischen Hoerner: Musik zwischen Kunst und Knute. Goеttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983. ISBN 3525855761.
Сигнатура: ЦТ 808 / 256726

GOETHES Gedichte. Berlin: б.и., 1909.
Сигнатура: ЦТ 830 / 131597

GOETHES Sprueche in Reimen: Zahme Xenien und Invektiven. Leipzig: Insel-Verlag, 1908.
Сигнатура: ЦТ 830 / 257141

GOETHE, J. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit: Bd. 1.: Teil 1. Leipzig: Hesse & Becker, б.г.
Сигнатура: ЦТ 830 / 257156

GOETHES Werke in fuenfzehn Baenden: Bd. 5. Berlin: Th. Knaur Nachf ,б.г..
Сигнатура: ЦТ 830 / 257249

GOETHE, W. Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Stuttgart: J. G. Gotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 1911.
Сигнатура: ЦТ 792 / 257143

GOETHE, W. Egmont. Palermo: Remo Sandron, 1926.
Сигнатура: ЦТ 830 / 257380

GRASSI, E. Il problema della metafisica platonica. Bari: Laterza, 1932.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256527

GRISE, F. Winter: Roman. Leipzig: Insel Verlag, б.г.
Сигнатура: ЦТ 830 / 256635

GRUNDLAGEN einer transzendental-philosophischen Systematik : Die geistesgeschichtlichen Grundlagen der unterschiedlichen Entwicklung, die die systematische Philosophie bis heute in Oesterreich und Deutschland genommen hat. Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1992. ISBN 3515061363
Сигнатура: ЦТ 11 / 253359

GYSIN, A.  Die Lehre vom Naturrecht bei Leonard Nelson und das Naturrecht der Aufklaеrung. Berlin: Dr. Walther Rothschild, 1924.
Сигнатура:  ЦТ 101 / 256529

GYSIN, A. Die andere Haelfte der Pflicht. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1923.
Сигнатура : ЦТ 101 / 256735

GYSIN, A. Die andere Haelfte der Pflicht. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1923.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256738

GYSIN, A. Rechtsphilosophie und Jurisprudenz. Zuerich: Girsberger & Co., 1927.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256531

GYSIN,  B. Der Voelker-Bund der Jugend. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1920.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256736

GYSIN, B. Paedagogisches und politisches Ideal. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1921.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256738

GYSIN, B. Paedagogishes und politisches Ideal. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1921.
Сигнатура : ЦТ 101 / 256735

GYSIN, B. Der Voelker-Bund der Jugend. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1921.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256737

HAUSSIG, H. Kulturgeschichte von Byzanz. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1959.
Сигнатура: ЦТ 7.03 / 256414

HECKMANN, G. Das sokratische Gespraech: Erfahrungen in philosophischen Hochschulseminaren. Hannover: Hermann Schroedel, 1981. ISBN 3507390140.
Сигнатура: ЦТ 378 / 253358

HEINE, H. Saemtliche Werke in zwoelf Baenden: Bd. 9. Berlin: Th. Knaur Nachf, б.г.
Сигнатура: ЦТ 830 / 257235

HEINE, H. Saemtliche Werke in zwoelf Baenden: Bd. 5. Berlin: Th. Knaur Nachf, б.г.
Сигнатура: ЦТ 830 / 257243

HEINE, H. Saemtliche Werke in zwoelf Baenden: Bd. 11. Berlin: Th. Knaur Nachf, б.г.
Сигнатура: ЦТ 830 / 257248

HEINRICH von Treitschkes Deutsche Geschichte: Auswahl: Heft 1.: Preussens Wiedergeburt und die Freiheitskriege 1806 bis 1815. Bielefeld: Velhagen & Klasing, б.г.
Сигнатура: ЦТ 941/949 / 257150

HENKE, J. Jakob Friedrich Fries. Berlin: Oeffentliches Leben, 1937.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256665

HENRY, G. Die Ueberwindung des Zufalls: Kritische Betrachtungen zu Leonard Nelsons Begruendung der Ethik als Wissenschaft. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1985. ISBN 3787306587.
Сигнатура: ЦТ 101 / 253283

HESSENBERG, G. Vom Sinn der Zahlen. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1922.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256735

HESSENBERG, G. Vom Sinn der Zahlen. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1922.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256738

HESSENBERG, Gerhard and Leonard NELSON.  Abhamdlungen der Fries’ schen Schule: Neue Folge: Band 5.: Das Lob der wissenschaftlichen Trockenheit. Die sokratische Methode. Verzeichnis der Schriften Leonard Nelsons. Hrsg. von Otto Meyerhof, Franz Oppenheimer, Minna Specht. Gottingen: Verlag  “Offentliches Leben”, 1929.
Сигнатура: ЦТ 101 / 131601

HESSENBERG, Gerhard and Leonard NELSON. Abhamdlungen der Fries’ schen Schule: Neue Folge: Band 6.: Sittliche und religiose Weltansicht. Bertrachtungen uber die naturphilosophischen Grundlagen der Physiologie. Hrsg. von Otto Meyerhof, Franz Oppenheimer, Minna Specht. Berlin: Verlag „Offentliches Leben“, 1933.
Сигнатура: ЦТ 101 / 131603

HESSENBERG, Gerhard et al.  Abhamdlungen der Fries’ schen Schule: Neue Folge: Band 2.: Der Wert des Lebens nach Platon. Inhalt und Gegenstand. Grund und Begrundung. Zur Kontroverse uber die kritische Methode. Gottingen: Verlag „Offentliches Leben“, 1907.
Сигнатура: ЦТ 101 / 131604

HESSENBERG, Gerhard et al.  Abhamdlungen der Fries’ schen Schule: Neue Folge: Band 1.: Die kritische Methode und das Verhaltnis der Psycologie zur Philosophie. Uber Begriff und Aufgabe der Naturphilosophie. Das Unendliche in der Mathematik. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1904.
Сигнатура: ЦТ 101 / 131605

HILTY, C. Glueck: Teil 1. Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1917.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257145

HILTY, C. Glueck: Teil 2. Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1919.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257146

HILTY, C. Glueck: Teil 3. Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1919.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257147

HILTY, C. Neue Briefe. Leipzig: J. C. Hinrich’sche Buchhandlung, 1906.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257233

HILTY, C.  Briefe. Leipzig: J. C. Hinrich’sche Buchhandlung, 1914.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257237

HORKHEIMER, M. Zur Kritik der instrumentellen Vernunft: Aus den Vortraegen und Aufzeichnungen seit Kriegsende. Hrsg. Alfred Schmidt. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1967.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256472

HORSTER, D. Kant zur Einfuehrung. Hannover: SOAK, 1982. ISBN 3882090472.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253273

HORSTER, D. Habermas zur Einfuehrung.Hannover: SOAK, 1980. ISBN 3882090219.
Сигнатура: ЦТ 17 / 253272

HUGO, V. Les contemplations. Paris: Artheme Fayard & Cie, б.г.
Сигнатура: ЦТ 840 / 256534

JAEGER, Ch. Legalitaet und Naturzustand: Bei 1.: Kant. Hagen: б.и., 1977.
Сигнатура: ЦТ 141 / 257291

JAHANN, A. Kaenguruhs, Kopra und Korallen: Fahrten und Erlebnisse in Australien und der Suedsee. Berlin: Ullstein, 1936.
Сигнатура: ЦТ 830 / 257139

JOHANN, A. Grosse Weltreise: Еin Fuеhrer zu den Laеndern und Voеlkern dieser Erde. Guеtersloh: C. Bertelsmann Verlag, 1955.
Сигнатура: ЦТ 830 / 256723

IBSEN, H. Die Komoedie der Liebe: Schauspiel in drei Aufzuegen. Leipzig: Philipp Reclam jun., б.г.
Сигнатура: ЦТ 820/899 / 257244

IBSEN, H. Peer Gynt: Ein dramatisches Gedicht. Leipzig: Philipp Reclam jun., б.г.
Сигнатура: ЦТ 820/899 / 257245

IBSEN, H. Das Fest auf Solhaug: Schauspiel in drei Aufzuegen. Leipzig: Philipp Reclam jun., б.г.
Сигнатура: ЦТ 820/899 / 257246

IBSEN, H. Gedicht. Leipzig: Philipp Reclam jun., б.г.
Сигнатура: ЦТ 820/899 / 257247

IMMANUEL Kant und seine Zeit. Muenster: Antiquariat Stenderhoff & Co., 1975.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253348

IMMANUEL Kants populaere Schriften. Berlin: Deutsche Bibliothek, б.г.
Сигнатура: ЦТ 141 / 257242

KANT, I. Kants Werke: Akademie-Textausgabe: Bd. 1.: Vorkritische Schriften 1: 1747-1756. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1968. ISBN 3110037114
Сигнатура: ЦТ 141 / 253264

KANT, I. Kants  Werke: Akademie-Textausgabe: Bd. 2.: Vorkritische Schriften 2: 1757-1777. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1968. ISBN 3110014351.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253265

KANT, I. Kants Werke: Akademie-Textausgabe: Bd. 3.: Kritik der reinen Vernunft, 2. Aufl. 1787. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1968.
Сигнатура:  ЦТ 141 / 253266

KANT, I. Kants   Werke: Akademie-Textausgabe: Bd. 4.: Kritik der reinen Vernunft (1. Aufl. 1781). Prolegomena. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Metaphysische Anfangsgruende der Naturwissenschaften. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1968.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253267

KANT, I. Kants  Werke: Akademie-Textausgabe: Bd. 6.: Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft Die Metaphysik der Sitten. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1968. ISBN 3110014394.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253268

KANT, I. Kants Werke: Akademie-Textausgabe: Bd. 7.: Der Streit der Fakultaeten Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1968. ISBN 3110014408.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253269

KANT, I. Kants Werke: Akademie-Textausgabe: Bd. 8.: Abhandlungen nach 1781. ISBN 3110014416. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1968.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253270

KANT, I. Kants Werke: Akademie-Textausgabe: Bd. 9.: Logik, Physische Geographie, Paedagogik. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1968. ISBN 3110014424
Сигнатура: ЦТ 141 / 253271

KANT, I. Critica della ragion pura: Vol. 1. Bari: Laterza, 1959.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256532

KANT, I. Anthropologie du point de vue pragmatique. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1979.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256628

KANT, I.  Briefwechsel von Imm. Kant in drei baenden: Band 1. б.м.: Georg Mueller, 1912.
Сигнатура: ЦТ 141 / 134110

KANT, I. Briefwechsel von Imm. Kant in drei baenden: Band 2. б.м.: Georg Mueller, 1912.
Сигнатура: ЦТ 141 / 134111

KANT, I. Briefwechsel von Imm. Kant in drei baenden.: Band 3. б.м.: Georg Mueller, 1913.
Сигнатура: ЦТ 141 / 134112

KANT, I. Kritik der reinen vernunft von Imm. Kant. б.м.: Georg Mueller, 1920.
Сигнатура: ЦТ 141 / 134113

KANT, I. Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Hrsg. Gerhard Lehmann. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1970. ISBN 3787302298.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253275

KANT, I. Briefwechsel. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1972. ISBN 3787302824.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253343

KANT, I. Immanuel Kant’s Kritik der Urtheilskraft. Berlin: L. Heimann, 1869.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256660

KANT, I. Immanuel Kant, die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. Immanuel Kant’s kleinere Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. Immanuel Kant’s kleinere Schriften zur Ethik und Religions-Philosophie. Berlin: L. Heimann, 1869.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256661

KANT, I. Immanuel Kant’s Kritik der praktischen Vernunft. Berlin: L. Heimann, 1870.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256662

KANT, I. Immanuel Kant’s Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Berlin: L. Heimann, 1870.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256663

KANT, I. Immanuel Kant’s Kritik der reinen Vernunft. Berlin: L. Heimann, 1870.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256664

KANT, I. Ein Lesebuch fuer die deutsche Jugend. Bielefeld: Velhagen & Klasing, 1926.

Сигнатура: ЦТ 141 / 257152

KANT, I. Antropologia pragmatic. Bari: Laterza, 1969.
Сигнатура: ЦТ 141 / 257292

KANT-Brevier ein philosophisches Lesebuch fuer freie Minuten. Hrsg. Wilhelm Weischedel. Frankfurt am Main& Insel Verlag, 1974. ISBN 3458017615.
Сигнатура: ЦТ 141 / 25327

KANT und Schleiermacher als Paedagogen. Bielefeld: Velhagen & Klasing, 1920.
Сигнатура: ЦТ 141 / 257154

KOENIGSBERGER, L. Zur Erinnerung an Jacob Friedrich Fries : Rede gehalten in der Festsitzung der Akademie am 24. April 1911. Heidelberg: Carl Winter’s Universitaetsbuchhandlung, 1911.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256537

KOEHL, H. Bremskloetze Weg!: Das Lebensbuch eines deutschen Fliegers. Berlin: Sieben-Staebe, 1933.
Сигнатура: ЦТ 820/899 / 253351

KOENIG, G. Jakob Friedrich Fries: Philosophie der Philosophiegeschichte und philosophiegeschichtliche Leistung. Aalen: Scientia Verlag, 1969.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256731

KRAFT, J. Von Husserl zu Heidegger: Kritik der phaеnomenologischen Philosophie. Frankfurt am Main: Oeffentliches Leben, 1957.
Сигнатура: ЦТ 165 / 256626

KRAFT, J. Die Methode der Rechtstheorie in der Schule von Kant und Fries. Berlin: Dr. Walther Rothschild, 1924.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256729

KRAMER, F. Repetitorium der Psychologie: Fuer akademische Pruefungen und zur Selbstbelehrung fuer Gebildete ueber psychologische Fragen. Berlin: Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, 1922.
Сигнатура: ЦТ 159.9 / 257229

KUELPE, O. Einleitung in die Philosophie. Hrsg. August Messer. Leipzig: S. Hirzel, 1921.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256668

KUNGFUTSE. Gespraeche (Lun Yu). Jena: Eugen Diederichs, 1923.
Сигнатура: ЦТ 29 / 257295

KU  Hung-Ming, M. A. Vox clamantis. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1920.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256736

KU Hung-Ming, M. A. Vox clamantis. Leipzig: Verlag der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1920.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256738

LAMANNA, E. Sommario di filosofia : Ad uso dei licei classici: Vol. 1.: Storia della filosofia nell’antichita e nel medio evo: Con una introduzione sul concetto di filosofia e sui problemi filosofici. Vol. 2.: Storia della filosofia dal Rinascimento a Kant. Vol. 3.: Storia della filosofia da cico e dall’idealismo post-kantiano ai nostri giorni. Il problema morale e la dottrina dello stato. Firenze: Felice Le Monnier, 1937.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256641

LEISEGANG, H. Die Gnosis. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1955.
Сигнатура: ЦТ 165 / 256413

LEONARD Nelson zum Gedaechtnis.  Hrsg. Minna Specht, Willi Eichler.Frankfurt am Main: Oeffentliches Leben, 1953.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256484

LEONARD Nelson zum Gedaechtnis.  Hrsg. Minna Specht, Willi Eichler.Frankfurt am Main: Oeffentliches Leben, 1953.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256483

LIPPARINI, G. L’analisi logica: Nozioni elementari per le scuole medie inferiori. Milano: Carlo Signorelli, 1930.
Сигнатура: ЦТ 16 / 257376

LIPPS, G. Grundriss der Psychophysik. Leipzig: G. J. Goeschen’sche Verlagshandlung, 1899.
Сигнатура: ЦТ 159.93 / 256659

MACKENSEN, L. Deutsches Worterbuch: Rechtschreibung. Grammatik. Stil. Worterklarung fremdworterbuch.  Munchen: Sudwest Verlag, 1967.
Сигнатура: ЦТ 803.0 / 131596

MARK Aurels Selbstbetrachtungen. Leipzig: Alfred Kroener Verlag, б.г.
Сигнатура: ЦТ 871 / 257228

MARX, K. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie: Zweiter Band: Buch II.: Der Cirkulationsprocess des Kapitals. Hamburg: Otto Meissners Verlag, 1922.
Сигнатура: ЦТ 330 / 134115

MARX, K. Das Kapital.  Kritik der politischen Oekonomie: Erster Ban : Buch I.: Der Produktionsprozeb des Kapitals. Hrsg. Karl Kausky. Stuttgart: Verlag von J.H.W. Dietz Nachfolger, G.m.b.H., 1920
Сигнатура: ЦТ 330 / 134116

MEHRHARDT-ILOW, C. Kanadisches Scherzo: Mit lachenden Jaegeraugen durch Praerie und Busch. Berlin: Paul Parey, б.г.
Сигнатура: ЦТ 820/899 / 257230

MEUMANN, E. Einfuehrung in die Aesthetik der Gegenwart. Leipzig: Quelle & Meyer, 1908.
Сигнатура: ЦТ 18 / 257239

MEYER, T. Die Aktualitaet Leonard Nelsons: Zum 100 Geburtstag des Philosophen und Sozialisten. Hannover: SOAK, 1983.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257290

MEYER, R. Die deutsche Literatur des Neunzehnten Jahrhunderts. Berlin: Georg Bondi, 1900.
Сигнатура: ЦТ 830 / 128845

MORICCA, U. Il pensiero cristiano: Brani scelti da Tertulliano, Arnobio, Lattanzio, Ambrogio, Agostino: Inni ed epigrafi cristiane. Napoli: Societa Anonima Editrice Francesco Perrella, б.г.
Сигнатура: ЦТ 141 / 257382

MUEHLESTEIN,  H. Europaeische Reformation: Philosophische Betrachtungen ueber den moralischen Ursprung der politischen Krisis Europas. Leipzig: Der Neue Geist,  [1919].
Сигнатура: ЦТ 327 / 256530

MUEHLESTEIN,  H. Der neue Geist im Voelkerleben und seine Durchsetzung im Friedensschluss. Leipzig: Der Neue Geist Verl., 1918.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256737

MUEHLESTEIN,  H. Der neue Geist im Voelkerleben und seine Durchsetzung im Friedensschluss. Leipzig: Der Neue Geist Verl., 1918.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256736

MUEHLESTEIN,  H.  Die Not der Zeit und die Verpflichtung der Jugend. Leipzig: Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1920.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256737

MUEHLESTEIN,  H.  Die Herrschaft der Weisen . Leipzig: Der Neue Geist, 1918
Сигнатура: ЦТ 101 / 256737

NAZZARI, R. Volonta e liberta: Studio critic. Torino: G. B. Paravia & C., [1925].
Сигнатура: ЦТ 101 / 256484

NAZZARI, R. Principi di gnoseologia: Teoria della cognizione. Torino: G. B. Paravia & C., [1920].
Сигнатура: ЦТ 165 / 257377

NELSON. H. Beethoven, der Mensch. Eldonejo ”Publika Vivo”. Manchester, Paris, Stuttgart: Verlag Offentliches Leben.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256735

NELSON, L.  and G. HESSENBERG.  Abhamdlungen der Fries’ schen Schule : Neue Folge : Band 4.: Jakob Friedrich Fries’ Lehre von der unmittelbaren Erkenntnis. Eine Nachprufung seiner Reform der theoretischen Philosophie Kants. Die Behandlung der Geschichte der Philosophie bei Fries und bei Hegel.  Hrsg. von Gerhard Hessenbe. Gottingen: Verlag Offentliches Leben, 1912.
Сигнатура: ЦТ 101 / 131602

NELSON, L. Vom Beruf der Philosophie unserer Zeit fuer die Erneuerung des oeffentlichen Lebens. Leipzig: Der Neue Geist Verlag., 1922.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256736

NELSON, L. Vom Staatenbund. Leipzig: Der Neue Geist Verlag, 1918.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256736

NELSON, L. Vom Bildungswahn : Ein Wort an die proletarische Jugend. Leipzig: Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1923.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256738

NELSON, L. Fuehrer-Erziehung als Weg zur Vernunft-Politik. Leipzig: Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1922.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256738

NELSON,  L. Spuk: Einweihung in das Geheimnis der Wahrsagerkunst. Leipzig: Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1921.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256738

NELSON, L. Vom Beruf der Philosophie unserer Zeit fuer die Erneuerung des oeffentlichen Lebens. Leipzig: Der Neue Geist Verlag, 1922.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256738

NELSON, L.  Demokratie und Fuehrerschaft. Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1920.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256737

NELSON, L. Demokratie und Fuehrerschaft. Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1920.
Сигнатура : ЦТ 101 / 256736

NELSON, L. Erziehung zum Knechtsgeist. Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1921.
Сигнатура : ЦТ 101 / 256736

NELSON, L. Erziehung zum Fuehrer.  Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1920.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256737

NELSON, L. Vom Staatenbund. Leipzig: Der Neue Geist Verlag, 1918.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256737

NELSON, L. Fortschritte und Ruckschritte der Philosophie. Frankfurt am Main: Verlag Offentliches Leben, 1962
Сигнатура: ЦТ 101 / 131589

NELSON, L. Die bessere Sicherheit: Ketzereien eines revolutionaeren Revisionisten. Manchester, Paris, Rahowo [Bulgarien],  Stuttgart: Verlag „Offentliches Leben“.
Сигнатура : ЦТ 101 / 256735

NELSON,L. Ethischer Realismus. Leipzig: Verlag Der Neue Geist, 1921.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256735

NELSON,L. Vom Bildungswahn : Ein Wort an die proletarische Jugend. Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1923.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256735

NELSON, L. Oefenliches Leben. Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1921.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256736

NELSON, L. Fuehrer-Erziehung als Weg zur Vernunft-Politik. Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1922.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256735

NELSON, L. Die Reformation der Philosopie durc die Kritik der Vernumft. Leipzig: Der Neue Geist Verlag, 1918.
Сигнатура: ЦТ 101 / 131594

NELSON, L. Die bessere Sicherheit: Ketzereien eines revolutionaeren Revisionisten. Manchester: Oeffentliches leben, 1927.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257287

NELSON, L.Die Rechtswissenschaft ohne Recht: Kritische Betrachtungen ueber die Grundlagen des Staats- und Voelkerrechts, insbesondere ueber die Lehre von der Souveraenitaet. Leipzig: Veit & Comp., 1917.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256670

NELSON, L.Die sokratische Methode: Vortrag, gehalten am 11. Dezember 1922 in der Paedagogischen Gesellschaft in Goettingen.  Goеttingen: Oeffentliches Leben, 1929.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256724

NELSON, L. Kritik der praktischen Vernunft. Goеttingen: Oeffentliches Leben, б.г.
Сигнатура: ЦТ 17 / 256727

NELSON, L. Vom Selbstvertrauen der Vernunft: Schriften zur kritischen Philosophie und ihrer Ethik. Hrsg. Grete Henry-Hermann. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1975. ISBN3787303308.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253276

NELSON, L.System der philosophischen Ethik und Paеdagogik.Goеttingen: Oeffentliches Leben, 1949.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256528

NELSON, L . et al. XXVI Aarauer Studenten-Konferenz: 13. bis 15. Marz 1922. Leipzig: Der Neue Geist, 1922.
Сигнатура: ЦТ  0 / 257294

NELSON, L. Kritik der praktischen Vernunft. Leipzig: Veit & Comp., 1917.
Сигнатура: ЦТ 17 / 128846

NELSON, L.Nicht buergerliche, sondern proletarische Bildungsarbeit: Ein Wort an die sozialistische Arbeiterschaft. Goеttingen: Oeffentliches Leben, 1931.
Сигнатура: ЦТ 321 / 256536

NELSON, L. System der philosophischen Ethik und Paеdagogik. Aus dem Nachlass hrsg. von Grete Hermann und Minna Specht. Gottingen: Oeffentliches Leben, 1932.
Сигнатура: ЦТ 17 / 128847

NELSON, L.System der philosophischen Rechtslehre und Politik. Leipzig: P. Reinhold, 1924.
Сигнатура: ЦТ 340.1 / 128839

NELSON, L.  Erziehung zum Knechtsgeist. Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1921.

Сигнатура: ЦТ 101 / 256738

NESTLE, W. Griechische Geistesgeschichte von Homer bis Lukian: In ihrer Entfaltung vom mythischen zum rationalen Denken.Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1944.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256412

NIELSEN, B.Erziehung zum Selbstvertrauen: Ein sozialistischer Schulversuch im daenischen Exil 1933-1938. Wuppertal: Peter Hammer, 1985. ISBN 3872942654.
Сигнатура: ЦТ 316.6 / 253346

OBEROSLER, G. Nuovo dizionario tedesco-italiano e italiano-tedesco. Milano: Fratelli Treves, б.г.
Сигнатура: ЦТ 801.323.2 / 131592

OEHLKERS, F. Gedanken zur Neuorientierung der Hochschulen. Leipzig: Der Neue Geist Verlag, 1918.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256737

OEHLKERS, F. Gedanken zur Neuorientierung der Hochschulen: Erlaeutert an einem Lehrfach der beschreibenden Naturwissenschaften. Leipzig: Der Neue Geist Verlag, 1918.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256736

OETTLI, N. Aus dem Alltag der Erziehung. Zuerich: Der neue Bund, 1945.
Сигнатура: ЦТ 37 / 256485

OPPENHEIMER, F.Die soziale Forderung der Stunde. Leipzig: Der Neue Geist Verlag, 1919.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256737

PARKHURST,  H. Die welt des kindes: Kinder sprechen ueber ihre Probleme. Frankfurt am Main: Oeffentliches Leben, 1955.
Сигнатура: ЦТ 159.922 / 256539

PLATON. Hauptwerke. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, [1952].
Сигнатура: ЦТ 875 / 256403

PHILOSOPHISCHES  Lesebuch: Texte zur neueren Philosophiegeschichte: Bd. 1.: Von Bacon bis Hegel. Hrsg. Hermann Glockner. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1949.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256405

PHILOSOPHISCHES Lesebuch: Texte zur neueren Philosophiegeschichte: Bd. 2.: Das Neunzehnte Jahrhundert. Hrsg. Hermann Glockner. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1950.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256406

PICCOLI, V. Storia della filosofia italiana. Torino: G. B. Paravia & C., [1925].
Сигнатура: ЦТ 101 / 256481

RAABE, P.  Spaziergaenge durch Goethes Weimar.  Zuerich: Arche, 1996. ISBN 3716021059.
Сигнатура: ЦТ 908 / 253277

REFERENTEN-Material: Gegen die schwarze Gefahr. Berlin: Verband fuer Freidenkertum und Feuerbestattung, [1927].
Сигнатура: ЦТ 101 / 256732

REGNAIER, M. Les Grands ecrivains de la France: Tome premier. Paris: Librairie de L. Hachette et cie, 1868.
Сигнатура: ЦТ 840 / 128849

REHMKE, J. Die Seele des Menschen. Leipzig: B. G. Teubner, 1902.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257232

Rettet die Kinder!. [Сборник]. Goеttingen:  Verlag Oeffentliches Leben, 1928.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256735

RIEHL, A. Zur Einfuеhrung in die Philosophie der Gegenwart . Leipzig: B. G. Teubner, 1921.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256526

RICHERT, H. Schopenhauer: Seine Persoenlichkeit, seine Lehre, seine Bedeutung. Leipzig: B. G. Teubner, 1909.
Сигнатура: ЦТ 141 / 257155

RICHERT, H. Philosophie: Einfuehrung in die Wissenschaft, ihr Wesen und ihre Probleme. Leipzig: B. G. Teubner, 1908.
Сигнатура: ЦТ 141 / 257158

RICK, H. Neue Untersuchungen zu Platonischen Dialogen. Bonn: Ludwig Roehrscheid 1931
Сигнатура: ЦТ 141 / 257296

ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia: Estratti. Torino: G. B. Paravia & C., 1937.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256487

ROSMINI, A. Storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale: Parte 1: Sistemi che non colsero il vero principio della morale. Torino: G. B. Paravia & C., 1928.
Сигнатура: ЦТ 17 / 256482

SANDERS, D. Handwoerterbuch der deutschen Sprache. Lipzig: Bibliogtaphisches Instiut, 1912.
Сигнатура: ЦТ 803.0 / 131600

SCHILLING, K. Geschichte der Philosophie: Bd. 1.: Die alte Welt: Das christlich-germanische Mittelalter. Muenchen: Ernst Reinhardt, 1951.
Сигнатура: ЦТ 101 / 253356

SCHILLING, K. Geschichte der Philosophie: Bd. 2.: Die Neuzeit. Muenchen: Ernst Reinhardt, 1953.
Сигнатура: ЦТ 101 / 253357

SCHULZ, E. Rehbergs Opposition gegen Kants Ethik: Еine Untersuchung ihrer Grundlagen, ihrer Beruеcksichtigung durch Kant und ihrer Wirkungen auf Reinhold, Schiller und Fichte. Koeln: Boehlau Verlag, 1975. ISBN 3412001759.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256474

SEGANTINI, G. Giovanni Segantini : Die Kunst als Mittlerin zwischen Wissen und Glauben. Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1923.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256738

SEGANTINI, G. Giovanni Segantini : Die Kunst als Mittlerin zwischen Wissen und Glauben. Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1923.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256735

STEFANINI, L. Storia della filosofia e dottrina del fascismo: Per le tre classi del liceo secondo i programmi 1936-XIV. Torino: Societa Editrice Internazionale, 1939.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256634

SPECHT, M. Von Sinn der Jugendweihe. Geotingen: Verlag  „Offentliches Leben“, 1929.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256735

SPECHT, M. Hermann Lietz. Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1920.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256736

SPECHT, M. Hermann Lietz. Leipzig: Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold, 1920.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256737

SPECHT, M. Jakob Friedrich Fries: Der Begruender unserer politischen Weltansicht. Stuttgart: Verlag Oeffentliches Leben, 1927.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256735

STEFANINI, L. Il problema estetico in Platone: Con i testi relativi inquadramento storico e critica. Torino: Societa Editrice Internazionale, 1933.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256630

STEFANINI, L. Il pensiero moderno : Manuale di filosofia per la seconda classe del Liceo secondo i programmi del 1936-XIV. Torino: Societa Editrice Internazionale, 1938.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257293

STEFANINI, L. Il problema religioso in Platone e S. Bonaventura: Sommario storico e critica ai testi: Platone: Eutifrone – estratti dalla repubblica. S. Bonaventura: Itinerarium mentis in deum. Torino: Societa Editrice Internazionale, 1934.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256632

STRINDBERG, J. Historische Miniaturen. Muenchen: Georg Mueller, 1927.
Сигнатура: ЦТ 941/949 / 257144

SWITALSKI, B. Vom Denken und Erkennen: Eine Einfuehrung in das Studium der Philosophie. Muenchen: Josef Koefel & Friefrich Pustet, 1924.
Сигнатура: ЦТ 165 / 257373

TACITUS,P.  Historien. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1959.
Сигнатура: ЦТ 871 / 256402

TACITUS. P. Annalen. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1957.
Сигнатура: ЦТ 871 / 256404

TACITUS. P.  Die historischen Versuche: Agricola. Germania. Dialogus. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1955.
Сигнатура: ЦТ 871 / 256410

THOMAS von Aquino. Summe der Theologie: Bd. 2.: Die sittliche Weltordnung. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1954.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256411

UNDSCHIEFF, I. Wassil Lewski: Der grosse bulgarische Patriot, Revolutionaer und Demokrat. Sofia: [Bulgarische Telegrafen-Agentur], 1953.
Сигнатура: ЦТ 949.72.04 / 253344

VAILATI, G. Il metodo della filosofia: Saggi scelti. Bari: Laterza, 1957.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256633

VARVELLO, F. Istituzioni di filosofia: Vol. 1. : Logica o problema della conoscenza. Torino: Societa Editrice Internazionale, 1937.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256640

VINCENZO, G. Introduzione allo studio della filosofia: Estratti. Torino: G. B. Paravia & C., 1931.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256488

VON Aster, E. Geschichte der philosophie. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1956.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256401

VON Kleist, H. Saemtliche Werke in vier Baenden: Bd. 1.-2. Berlin: Th. Knaur Nachf, б.г.
Сигнатура: ЦТ 830 / 257236

VON EICHENDORF, J. Aus dem Leben eines Taugenichts: Novelle. Leipzig: Insel Verlag, б.г.
Сигнатура: ЦТ 830 / 257240

VON Weizsaеcker, C. Zum Weltbild der Physik. Stuttgart: S. Hirzel, 1963.
Сигнатура: ЦТ 53 / 256629

VORLAENDER, K. Immanuel Kants Leben. Hrsg. Rudolf Malter. Hamburg: Felix
Meiner Verlag, 1974. ISBN 3787303103.
Сигнатура: ЦТ 141 / 253342

WEINREICH, H. Die Philosophie als Fuehrer in der Schule und im Leben: Unterredungen mit jungen Menschen. Berlin: Otto Salle, 1927.
Сигнатура: ЦТ 101 / 256478

WENTSCHER, M. Einfuehrung in die Philosophie. Berlin: G. J. Goeschen’sche Verlagshandlung G. m. b. H., 1916.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257153

WILDE, O.  Die Ballade vom Zuchthaus zu Reading. Leipzig: Insel Verlag, 1926.
Сигнатура: ЦТ 820 / 256477

WINDELBAND, G. Storia della filosofia modern: Vol. 3.: La filosofia postkantiana. Firenze: Vallecchi, 1925.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257379

WINTER, Ch. Sistem der Logik. Heidelberg: Christian Friedrich Winter, 1837.
Сигнатура: ЦТ 16 / 131599

WOLF, A. Handbuch fuer Eltern. Frankfurt am Main: Oeffentliches Leben, 1956.
Сигнатура: ЦТ 159.922 / 256538

ZAMBONI, G. Verso la filosofia: Vol. 1.: Introduzione ai problemi della conoscenza. Verso la filosofia: Vol. 2: Introduzione ai problemi dell’estetica. Verso la filosofia: Vol. 3: Introduzione ai problemi della morale. Milano: A. Mondadori, [1935].
Сигнатура: ЦТ 165 / 256476

ZEITSCHRIFT fuer philosophische Forschung, Gryphius-Verlag Reutlingen, 1946.
ISSN: 0044-3301.
Сигнатура: ЦТ 101 / 257420

[ZWEIHUNDERT] 200 Jahre Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben Joachim Kooper und Wolfgang Marx. Hildesheim: Gerstenberg, 1981. ISBN 3806708894.
Сигнатура: ЦТ 141 / 256540

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име