За създаването на настоящата библиография е използвана информация, публикувана в книгата на Весела Ляхова „Живот мисия: Книга за проф. Цеко Торбов“ (с. 234-235). Данните са допълнени с материали и за Валентина Топузова-Торбова, чрез проучване на лични документи, съхранявани в личния архив семейството, специализирани библиографски корпуси и библиотечни каталози. След края на всяко библиографско описание е поставена интерактивна връзка към местонахождението на изданието, като най-често срещаните са: Библиотека на НБУ – когато изданието е на разположение в Библиотеката на Нов български университет; НАБИС – когато заглавието се притежава от библиотека, член на Националната академична библиотечно-информационна система и НБКМ – когато изданието е достъпно в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

АЛЕКСАНДРОВ, К. Д-р Цеко Торбов. Историята не е само емпирия, а и философия. Училищен преглед. 1937, год. 36(2).
НАБИС

АНТОНОВ, Антон. Непоколебимо към идеалите на хуманизма. Студентска трибуна. 7.05.1973.
НАБИС

АТАНАСОВ, Атанас. Кант и философията на разума. Литературен глас. 1937.
НАБИС

БАБЕВ, Димитър. Седмичен книжовен преглед: Философска литература. Мир. 19.05.1938, год. 44(11345), с. 1-2.
Дигитална библиотеката, БАН

БАСАТ, Емил. Преводач на Кант. Интервю с проф. Торбов. Софийски новини. 13.02.1985.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

БАСАТ, Емил. Да останем верни на себе си (Валентина Топузова-Торбова). В: Преводът – лица и маски: портрети на български преводачи: Т. 1. София: Райндал, 2007. с. 79-99. ISBN 978-954-92010-1-7.
НАБИС

БАСАТ, Емил. Интервю на Емил Басат с Валентина Топузова-Торбова: “Да не изневеряваме на себе си“. Секция „Художествена литература и хуманитаристика” към Съюза на преводачите в България [онлайн]. 13.05.2018. [Прегледан 15.03.2019]. Достъпен на: https://spblit.org/wordpress/tag/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E/

БАСАТ, Емил. Преводач на Кант (проф. Цеко Торбов). Емил Басат [онлайн]. 04 октомври 2008. [Прегледан 15.03.2019]. Достъпен на: http://emilbasat.blogspot.com/2008/10/blog-post_7069.html.

БАСАТ, Емил. Преводач на Кант (проф. Цеко Торбов). В: Преводът – лица и маски: портрети на български преводачи: Т. 1. София: Райндал, 2007. с. 45-78. ISBN 978-954-92010-1-7.
НАБИС

В. С. Философия на правото и юриспруденция [Рецензия]. Юридически преглед. 1931, (3). с. 132-133.
НАБИС

ВЕНЕДИКОВ, Петко. Доклад до съвета на Юридическия факултет по конкурса за частен хоноруван доцент при катедра по Обща теория и философия на правото. Годишник на Софийския университет. Юридически факултет. 1942, ХХХVІІ [за 1941/42], с. 1-10.
НАБИС

ВЪЛКАНОВ, Велко. Забележителен учен и човек: 105 г. от рождението на проф. Цеко Торбов: Непубликувани писма. Понеделник. 2004, VII(11-12), с. 138-146. ISSN 0861-6620.
НАБИС

ВЪЛКАНОВ, Велко. Професор Цеко Торбов – забележителен учен и изключителна личност. Общество и право. 2009, VII(7), с. 140-143. ISSN 0204-8523.
Библиотека на НБУ

ГАНЕВ, Венелин. Доклад до съвета на Юридическия факултет по конкурса за частен хоноруван доцент при катедра по Обща теория и философия на правото. Годишник на Софийския университет. Юридически факултет. 1942, ХХХVІІ [за 1941/42], с. 1-11.
НАБИС

ГЕОРГИЕВ, М. Върху трансценденталния идеализъм. Философски преглед. 1932, (3).
НАБИС

Д. А. Книжнина. Независимост. 24.04.1930, X.
НБКМ

ДИМИТРОВ, Крум. По стъпките на Сократа и Канта. Просветно единство. 18.05.1936, II.
НАБИС

ДИМИТРОВ, Крум. Под окото на Платона. Литературен глас. 1937.
НАБИС

ДИМИТРОВ, Крум. Цеко Торбов. Основният принцип на правото. Право и справедливост. София, 1940. 256 с. [Рецензия]. Адвокатски преглед. 1943, XXIII(11), с. 132.
НБКМ

ДИМОВ, Д. Преглед сред книгите и списанията. Хиперион. 1930, IX(9-10), с. 429-436.
Дигитална библиотека на НБКМ

ЖАБИНСКИ, Никола. Д-р Ц. Торбов. Философия на правото и юриспруденция. Юридическа мисъл. 1932, год. 13, (2).
НАБИС

ИЛИЕВ, Илия. Българският преводач на Кант. Поглед. 20.07.1981.
НБКМ

ИЛИЕВА, В. Философският клуб. Просветно единство. 22.03.1937, III.
НАБИС

КАНАВРОВ, Валентин. Кантовите идеи в България. Философски алтернативи. 1994, год. 3(6), с. 186-187. ISSN 0861-7899.
НАБИС

КАНАВРОВ, Валентин. Спомените на Цеко Торбов за Леонард Нелсон на немски език. Философски алтернативи. 2007, год. 16(1), с. 136-138. ISSN 0861-7899.
НАБИС

КАНТ и Кантовата традиция в България: Сборник посветен на стогодишнината от рождението на проф. Цеко Торбов. Редакционна колегия Иван С. СТЕФАНОВ и др. София: ЛИК, 2001. с. 25-31. ISBN 954-607-391-1.
Библиотеката на НБУ

ЛЯХОВА, Весела. Десет години след смъртта на проф. Цеко Торбов. Демократически преглед. 1997, кн. 32 (лято), с. 651-659. ISSN 1310-2311.
Библиотека на НБУ

ЛЯХОВА, Весела. Живот мисия: Книга за проф. д-р Цеко Торбов. Под редакцията на Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА. София: График 19, 2001. 240 с. ISBN 954-9764-06-0.
НАБИС

ЛЯХОВА, Весела. Живот мисия: Книга за проф. д-р Цеко Торбов [онлайн]. 2. издание. Варна: ЕИ LiterNet, 2009. ISBN 978-954-304-348-4. [Прегледан 15.03.2019]. Достъпен на: https://liternet.bg/publish10/vliahova/zhivot_misiia/index.html

МАРИНОВА, Светла. Професор Цеко Торбов и началото на философията на правото в България. Съвременно право. 2007, XVIII(4), с. 72-82. ISSN 0861-1815.
Библиотека на НБУ

МИЛКОВА, Димитрина. Проф. Цеко Торбов – чистото интелектуално начало на българската философска правна мисъл. Съвременно право. 1999, X(3), с. 99-111. ISSN 0861-1815.
Библиотека на НБУ

МИЛКОВА, Димитрина. Размисли за развитието на проф. Цеко Торбов като философ на правото: По случай 100 г. от рождението му. Годишник на Бургаски свободен университет. 1999, II, с. 197-211. ISSN 1311-221X.
НБКМ

МИЛУШЕВА, Невена. Цеко Торбов – изтъкнат философ на правото в българската правна мисъл. Съвременно право. 1994, V(4), с. 108-111. ISSN 0861-1815.
Библиотека на НБУ

МИТЕВА, Валя. Завръщането на Цеко Торбов (По повод издаването на философското му наследство). Култура. 11 юли 1997, HLI(27 (1986)), с. 6. ISSN 0861-1408.
НБКМ

МИТЕВА, Валя. Завръщането на Торбов. Философски вестник, 1996.
НАБИС

МИХАЙЛОВА, Михайлина. Цеко Торбов – почти самотен философ в българската правна мисъл. Съвременно право. 1994, V(4), с. 97-107. ISSN 0861-1815.
Библиотека на НБУ

МИЧЕВ, Георги. Необикновена личност, олицетворение на националната ни съвест : На 8 юни се навършиха 10 г. от смъртта на проф. д-р Цеко Торбов. Демокрация. 12 юни 1997, VIII(154), с. 18. ISSN 0861-1076.
НБКМ

МИЧЕВ, Георги. Изкуството на превода. Интервю с проф. д-р Ц. Торбов. Поглед. 18.01.1980. ISSN 0205-1168.
НБКМ

МИЧЕВ, Георги. Изкуството на превода. Интервю с проф. д-р Ц. Торбов. Труд. 06.08.1976.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

МИЧЕВ, Георги. Куражът да живееш. Възвишен синтез от научност и достойнство. Философски вестник. 1999, (16, тематичен брой, посветен на 100 години от рождението на проф. Цеко Торбов). ISSN 1310-3423.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

МОСИНОВ, Евгений. Критика на класическата теория на естественото право в творчеството на проф. Цеко Торбов. Годишник на Бургаски свободен университет. 1999, II, с. 212-218. ISSN 1311-221X.
НБКМ

НЕНОВСКИ, Нено. За професор Цеко Торбов. Юридически свят. 1999, (2), с. 246-251. ISSN 1311-3488.
Библиотека на НБУ

НЕНОВСКИ, Нено. Изтъкнат български философ на правото. В: Цеко ТОРБОВ. История и теория на правото. Научна редакция и предговор Нено НЕНОВСКИ. София: БАН, 1992. с. 5-14. (Видни юристи). ISBN 954-430-109-7.
Библиотека на НБУ

НЕНОВСКИ, Нено. Философията на правото в България: Цеко Торбов. Правна мисъл. 1992, XXXIII(3), с. 70-72. ISSN 1310-7348.
НАБИС

П. М. „Сократовият метод“. Училищен преглед. 1931, (5).
НАБИС

ПАНОВА, Eлена. Критика на чистия разум на 200 години. Народна култура. 17.07.1981, (29). ISSN 0861-1408.
НБКМ

ПАНОВА, Елена. Кантовата „Критика на чистия разум“. Философска мисъл. 1968, Т.24. (3), с. 68-76. ISSN 0324-024X.
Библиотека на НБУ

ПАСИ, Исак. Едно монументално дело. Литературен фронт. 12.06.1980. ISSN 0205-1028.
НБКМ

ПЕТКОВ, Тодор. Проф. д-р Цеко Торбов на 80 години. Научен живот. 1979, (3). ISSN 0204-4668.
НБКМ

РАДЕВ, Димитър. Проф. Цеко Торбов и правната метафизика. Демокрация. 8 декември 1993 (287), с. 12. ISSN 0861-1076.
НБКМ

СВИНТИЛА, Владимир. Живот, посветен на знанието. Проф. Ц. Торбов като педагог. Студентска трибуна. 27.11.1984.
НБКМ

СЛАВОВ, Иван. Българският първооткривател на Кант [Цеко Торбов]. Литературен форум. 14-20 май 1997, VII(18), с. 7. ISSN 0861-2153.
НБКМ

СЛАВОВ, Иван. Възвишен синтез от научност и достойнство. Философски вестник. 1999, (16, тематичен брой, посветен на 100 години от рождението на проф. Цеко Торбов). ISSN 1310-3423. Университетски архив на НБУ, ф. 12

СЛАВОВ, Иван. Достойнството на мисълта. Философска мисъл. 1984, Т. 40(3), с. 121-123. ISSN 0324-024X.
Библиотека на НБУ

СЛАВОВ, Иван. Миротворчеството на Кант. Труд. 17.02.1978.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

СЛАВОВ, Иван. Основният труд на Кант на български. Български книги. 1968, (1).
НБКМ

СЛАВОВ, Иван. Цеко Торбов – несломеният кантианец: [Очерк]. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1992. 130 с. (Библиотека Видни университетски учени).
НАБИС

СТАНЧЕВ, Ст. Как идваме до истината. Известия: Седмичен вестник на библиотека „Априлов-Палаузов“. 2.V.1930, VII(5), с. 4.
Библиотека „Априлов-Палаузов“

ТЕЛГАРОВ, П. Изследване върху чувството за истината [Рецензия]. Мисъл. 1930, I(40).
НБКМ

ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валентина и Весела ЛЯХОВА. Цеко Торбов: Биобиблиография. Юридически свят. 1999, (2), с. 232-235. ISSN 1311-3488.
Библиотека на НБУ

ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валентина Илиева (1918). В: БЪЛГАРСКАТА философска култура през XIX-XX век: Биографично-библиографски справочник. Състав. Атанас Стаматов и др. София: ЛИК, 2000. с. 77-78. ISBN 954-607-346-6
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко Николчов (1899-1987). В: БЪЛГАРСКАТА философска култура през XIX-XX век: Биографично-библиографски справочник. Състав. Атанас Стаматов и др. София: ЛИК, 2000. с. 78-79. ISBN 954-607-346-6
Библиотека на НБУ

ТОРБОВА, Валентина. Цеко Торбов – лауреат на Хердерова награда за 1970 година. Философски вестник. 1999, (16, тематичен брой, посветен на 100 години от рождението на проф. Цеко Торбов), с. 3. ISSN 1310-3423.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

ТРИФОНОВА, Александра. Из личния архив на проф. д-р Цеко Торбов – един малко известен негов труд за Достоевски (предисловие към статията на Ц. Торбов „Достоевски като политик“) [документална публикация]. Достоевски: Мисъл и образ: Алманах на Българско общество Достоевски. 2014, Т. 1(декември 2011 – май 2013), с. 289–293. ISSN 2367-5667.
НАБИС

УНДЖИЕВА, Цв. Заслужено научно отличие. Научен живот, 1970, (окт.-дек.). ISSN 0204-4668.
НБКМ

ФЕРЕВА, Н. Цеко Торбов – изтъкнат философ на правото в българската правна мисъл. Съвременно право. 1999, X(4), с. 108-111. ISSN 0861-1815.
Библиотека на НБУ

Х. И. К. „Изследване върху чувството за истината“ [Рецензия]. Училищен преглед. 1930, –(5).
НАБИС

ЦАЦОВ, Димитър. Българо-германски философски отношения. Баденското неокантианство в българската философска история. В. Търново: Фабер, 2017. 271 с. ISBN 978-619-00-0611-4

НАБИС

ЦАЦОВ, Димитър. Българо-германски философски отношения. Леонард Нелсон – Цеко Торбов. София [т.е. В. Търново]: Фабер, 2016. 284 с. ISBN 978-619-00-0501-8

НАБИС

ЦАЦОВ, Димитър. В търсене на самобитното: Историко-философски фрагменти. София: Богианна, 1996. 126 с. ISBN 954-676-012-9.
НАБИС

ЦАЦОВ, Димитър. Една малка апология на българското [По повод немското издание на книгата на Цеко Торбов „Erinnerungen an Leonard Nelson (1925-1927)“, hrg. von Nikolay Milkov. Nildesheim etc., Georg Olms Verl., 2005]. Философия. 2006, XV(6), с. 58-60. ISSN 0861-6302.
Библиотека на НБУ

ЦАЦОВ, Димитър. Критическата школа на Фриз-Нелсон-Торбов. София: Богианна, 1999. 192 с. ISBN 954-676-046-3.
Библиотека на НБУ

ЦАЦОВ, Димитър. Сто години от рождението на Цеко Торбов. Философски алтернативи. 1999, VIII(1), с. 101-107. ISSN 0861-7899.
НАБИС

ЦАЦОВ, Димитър. Фризианството в България (Якоб Фриз и Цеко Торбов). Философски алтернативи. 1993, II(2), с. 38-44. ISSN 0861-7899.
НАБИС

ЦАЦОВ, Димитър. Цеко Торбов – един забравен етичен социалист. Ново време. 2009, Год. 84(5-6), с. 141-149. ISSN 0323-9055.
НБКМ

ЦАЦОВ, Димитър. Цеко Торбов – сто и десет години от неговото рождение. Философия. 2009, XVIII(3), с. 57-67. ISSN 0861-6302.
Библиотека на НБУ

ЦВЕТАНОВ, Ц. Д-р Ц. Торбов. Изследвания върху чувството за истината – принос към философското учение за чувствата. Българска книга. 1930, I.
НБКМ

ЦОНЕВА, Искра. Красотата – наслада на разума. АБВ. 16.12.1980. ISSN 0861-5187.
НБКМ

ЯНОВСКИ, Борис. Критика на чистия разум. Софийски университет, 27.IV.1968. C607-958X.
НАБИС

ЯНОВСКИ, Борис. Наградата „Хердер“ за 1970, дадена на български учен. Славяни. 1970, (10).
Университетски архив на НБУ, ф. 12

ЯНОВСКИ, Борис. Наградата „Хердер“ за 1970 г., дадена на български учен. Софийски новини. 24 декември 1970.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име